UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU

11.03.2020

U NAS ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU W ZAKRESIE

 

SPAWALNICTWA – wszystkich metod spawania

egzaminy przeprowadza Oddziałowa Komisja Spawalnicza ZDZ Katowice, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjnego Egzaminu Spawacza sygnowane przez Instytut Spawalnictwa lub TÜV SÜD.

 

ELEKTROENERGETYKI I ENERGETYKI – G1 (elektroenergetyczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)

egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przy ZDZ Katowice przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.

 

OBSŁUGI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH – Książka Operatora

egzamin po zakończonym u nas kursie przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne – Książkę Operatora - uprawniające do obsługi określonej maszyny lub urządzenia.

 

TRANSPORTU – Świadectwa Kwalifikacyjne kierowców zawodowych

egzaminy państwowe po kursach  przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: UDT, TDT, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki.

 

OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH – Świadectwa Kwalifikacyjne m.in. operatorów wózków jezdniowych, żurawi, suwnic itp.

egzaminy państwowe po kursach przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego; w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwa Kwalifikacyjne.

 

a także certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe w zakresie:

 

INFORMATYKI - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL

egzaminy końcowe przeprowadzane są w certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Laboratoriach funkcjonujących w wybranych ośrodkach ZDZ Katowice, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Certyfikat Umiejętności Komputerowych – ECDL.

 

BUDOWNICTWA – Certyfikat potwierdzający posiadanie umiejętności zawodowych w specjalnościach budowlanych

egzamin końcowy przeprowadza Branżowa Komisja Egzaminacyjna, również dla osób które nie są absolwentami kursów budowlanych.

 

JĘZYKÓW OBCYCH - TGLS

TGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu. Kompetencje językowe weryfikowane są w oparciu o Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.